Процедури

Процедура № 3879 на ДГС Чирпан

Процедура № 3879 на ДГС Чирпан от 12.02.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 12.02.2020
Втора дата
Начална цена 166,585.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Почвоподготовка, почистване на сечище – ръчно; временно съхраняване на фиданките за попълване и залесяване; попълване и залесяване на горски култури; първо и второ отглеждане на широколистни 1,2 и 3-годишни горски култури – ръчно; отглеждане – механизирано; прочистка без МД; в обекти с №206201 и №206202 на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство „Чирпан”

Данни за дървесината

Обект/и № 206201, 206202
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.