Процедури

Процедура № 4071 на ДГС Чирпан

Процедура № 4071 на ДГС Чирпан от 31.03.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 31.03.2020
Втора дата
Начална цена 100,918.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента в обекти с № 206120 и 206121

Данни за дървесината

Обект/и № 206120 и 206121
Дървесен вид ак, здб, цр, кгбр, срлп и мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 415 куб.м.
Дребна 110 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1781 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2306 куб.м.