Процедури

Процедура № 4178 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 05.05.2020
Втора дата
Начална цена 114,534.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента в обекти с № 206120 и 206121

Данни за дървесината

Обект/и № 206120 и 206121
Дървесен вид здб, цр,мжд, лп, кгбр, ак
Едра 0 куб.м.
Средна 354 куб.м.
Дребна 107 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1660 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2121 куб.м.