Процедури

Процедура № 4309 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 29.05.2020
Втора дата
Начална цена 43,122.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента в обекти с № 206127, 206128 и 206129

Данни за дървесината

Обект/и № 206127, 206128 и 206129
Дървесен вид здб, бл, цр, брст, кгбр, кдб
Едра 1 куб.м.
Средна 348 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 511 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 880 куб.м.