Процедури

Процедура № 5321 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 12.05.2021
Втора дата
Начална цена 82,849.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента в обекти с № 216125 и 216126 за местно население

Данни за дървесината

Обект/и № 216125 и 216126
Дървесен вид здб, цр, едлп. кгб, мжд, кгбр, бл
Едра 37 куб.м.
Средна 445 куб.м.
Дребна 16 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1078 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1576 куб.м.