Процедури

Процедура № 968 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 28.04.2017
Втора дата
Начална цена 131,390.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет Търг с тайно наддаване по реда на Глава ІІІ,Раздел І-ви от НУРВИДГТДОСПДНГП за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен,на търговци,осъществяващи дейността си и със седалище и адрес на управление на територията на ТП ДГС Чирпан, от Обекти № 176115, 176116, 176117, 176118 и 176119

Данни за дървесината

Обект/и № 176115, 176116, 176117, 176118 и 176119
Дървесен вид здб,цр,едлп,бл,ак,срлп, мжд
Едра 38 куб.м.
Средна 587 куб.м.
Дребна 150 куб.м.
Технологична -0 куб.м.
За огрев 1995 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2770 куб.м.