Процедури

Процедура № 969 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 28.04.2017
Втора дата
Начална цена 215,363.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет Търг с тайно наддаване по реда на Глава ІІІ,Раздел І-ви от НУРВИДГТДОСПДНГП за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 176112, 176120, 176121, 176122, 176123, 176124, 176125 и 176126

Данни за дървесината

Обект/и № 176112, 176120, 176121, 176122, 176123, 176124, 176125 и 176126
Дървесен вид бб, чб, здб, бк, цр, едлп. трп
Едра 121 куб.м.
Средна 340 куб.м.
Дребна 75 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3934 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4470 куб.м.