Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3879 ДГС Чирпан 12.02.2020 206201, 206202 Лесокултурни мероприятия 166,585.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка, почистване на сечище – ръчно; временно съхраняване на фиданките за попълване и залесяване; попълване и залесяване на горски култури; първо и второ отглеждане на широколистни 1,2 и 3-годишни горски култури – ръчно; отглеждане – механизирано; прочистка без МД; в обекти с №206201 и №206202 на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство „Чирпан” Виж пълна информация
Процедура № 3879 на ДГС Чирпан от 12.02.2020 е прекратена!
3845 ДГС Чирпан 31.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 76 куб.м.
чб, бб
№ 206102-1 и 206103-1 Процедури за продажба на дървесина 7,220.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 206102-1 и 206103-1 Виж пълна информация
3770 ДГС Чирпан 06.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
104 куб.м. 1101 куб.м. 125 куб.м. 0 куб.м. 2682 куб.м. 0 куб.м. 4012 куб.м.
здб, цр, бл. лп, мжд, кгбр, бк
206101, 206109, 206110, 206111, 206112 и 206113 Продажба на стояща дървесина на корен 194,022.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ № № 206101, 206109, 206110, 206111, 206112 и 206113 Виж пълна информация
3748 ДГС Чирпан 17.01.2020 Открита процедура 2,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на офис техника /компютри,преносими компютри,хардуер и софтуер,принтери,скенери,копирни машини, монитори,телефони и факс апарати,UPS устройства,модеми,рутери и др./вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника” Виж пълна информация
3730 ДГС Чирпан 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 432 куб.м. 28 куб.м. 458 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 1051 куб.м.
чб, бб, бл, цр, кгбр
206106 и 206107 Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 206106 и 206107 Виж пълна информация
3679 ДГС Чирпан 16.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
104 куб.м. 1101 куб.м. 125 куб.м. 0 куб.м. 2682 куб.м. 0 куб.м. 4012 куб.м.
здб, цр, бл. лп, мжд, кгбр, бк
206101, 206109, 206110, 206111, 206112 и 206113 Продажба на стояща дървесина на корен 193,814.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ № № 206101, 206109, 206110, 206111, 206112 и 206113 Виж пълна информация
3626 ДГС Чирпан 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14416 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
2003 Д Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
3607 ДГС Чирпан 02.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 1549 куб.м. 139 куб.м. 1433 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 3245 куб.м.
бб,чб,здб,ак, кгбр
№ 206102, 206103 и 206104 Процедури за добив на дървесина 73,139.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обекти № 206102, 206103 и 206104 за местни търговци Виж пълна информация
3606 ДГС Чирпан 02.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 765 куб.м. 43 куб.м. 1147 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 2112 куб.м.
чб, бб, бл, цр, кгбр
№ 206105, 206106 и 206107 Продажба на стояща дървесина на корен 88,752.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 206105, 206106 и 206107 Виж пълна информация
3598 ДГС Чирпан 26.11.2019 Договаряне без предварително обявление 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
Процедура № 3598 на ДГС Чирпан от 26.11.2019 е прекратена!
3581 ДГС Чирпан 26.11.2019 Събиране на оферти с обява 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“ Виж пълна информация
Процедура № 3581 на ДГС Чирпан от 26.11.2019 е прекратена!
3567 ДГС Чирпан 16.12.2019 Открита процедура 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на фураж –царевица на зърно 4 тона за нуждите на ТП ДГС Чирпан за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
Процедура № 3567 на ДГС Чирпан от 16.12.2019 е прекратена!
3467 ДГС Чирпан 11.11.2019 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компютри, копирни машини, монитори, факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. за нуждите на ТП „ДГС Чирпан” Виж пълна информация
3437 ДГС Чирпан 02.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите
на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца“
Виж пълна информация
3388 ДГС Чирпан 13.09.2019 196207 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 128,785.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка – механизирано, закупуване, транспорт и временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; първо и второ отглеждане на широколистни 1-годишни горски култури. Виж пълна информация
3364 ДГС Чирпан 04.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м.
бб
196134-1 Процедури за продажба на дървесина 2,465.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 196134-1 Виж пълна информация
3320 ДГС Чирпан 13.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 81 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 697 куб.м. 0 куб.м. 849 куб.м.
бл. цр и кгбр
196133 Процедури за добив на дървесина 20,518.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на временен склад в обекти № 196133 Виж пълна информация
3319 ДГС Чирпан 13.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м.
бб
196127-1 Процедури за продажба на дървесина 1,445.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 196127-1 Виж пълна информация
3318 ДГС Чирпан 04.09.2019 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили за срок от 12 месеца“


Виж пълна информация
Процедура № 3318 на ДГС Чирпан от 04.09.2019 е прекратена!
3211 ДГС Чирпан 29.07.2019 Открита процедура 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца. Виж пълна информация