Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3167 ДГС Чирпан 24.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
107 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 107 куб.м.
бб и чб
196126-1, 196128-1, 196129-1, 196130-1, 196131-1 и 196132-1 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 9,095.00 лв. без ДДС
Предмет: „Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 196126-1, 196128-1, 196129-1, 196130-1, 196131-1 и 196132-1 Виж пълна информация
3146 ДГС Чирпан 08.07.2019 Открита процедура 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Чирпан за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
3107 ДГС Чирпан 27.05.2019 Договаряне 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води,отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3051 ДГС Чирпан 13.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 340 куб.м. 1064 куб.м. 0 куб.м. 1418 куб.м.
ак,цр,бл,кдб,кгбр,мжд
196124, 196125 Процедури за добив на дървесина 70,435.15 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента. Обекти 196124 и 196125 Виж пълна информация
3011 ДГС Чирпан 23.05.2019 Открита процедура 52,380.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на услугата по механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради (ЛПП) за срок от 12(дванадесет) месеца по обособени позиции,както следва:
Обособена позиция №1: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 196204“
Обособена позиция №2: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 196205“
Обособена позиция №3: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 196206“.
Виж пълна информация
2861 ДГС Чирпан 14.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
678 куб.м. 1062 куб.м. 365 куб.м. 314 куб.м. 939 куб.м. 365 куб.м. 3388 куб.м.
чб, бк, здб, ак, гбр, срлп
196103, 196113, 196114 и 196115 Процедури за добив на дървесина 77,431.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на временен склад в обекти № 196103, 196113, 196114 и 196115 за «Местни търговци» Виж пълна информация
2845 ДГС Чирпан 07.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1193 куб.м. 1595 куб.м. 205 куб.м. 740 куб.м. 1502 куб.м. 0 куб.м. 5235 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,срлп,цр,мжд,кгбр
196116, 196117, 196118, 196119, 196120, 196121 и 196122 Продажба на стояща дървесина на корен 268,899.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „търг с тайно наддаване“ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 196116, 196117, 196118, 196119, 196120, 196121 и 196122 Виж пълна информация
2765 ДГС Чирпан 07.02.2019 196201,196202,196203 Лесокултурни мероприятия 163,754.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите: почвоподготовка - ръчно, временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; попълване; първо и второ отглеждане на 1, 2, 3 и 4 - годишни горски култури – ръчно и механизирано; отглеждане на млади насаждения без материален добив, филизене и варосване на тополови култури, ПЕВ” в горски територии държавна собственост за ОБЕКТИ № № 196201, 196202 и 196203 на територията на ТП „Държавно горско стопанство - Чирпан“ към „Югоизточно държавно предприятие” ДП - гр. Сливен. Виж пълна информация
2588 ДГС Чирпан 12.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
619 куб.м. 2168 куб.м. 221 куб.м. 721 куб.м. 1669 куб.м. 0 куб.м. 5398 куб.м.
бб, чб, здб, бл, цр, гбр, кгбр
196101, 196102, 196103 и 196104 Процедури за добив на дървесина 120,290.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: СЕЧ И ИЗВОЗ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА в Обекти 196101, 196102, 196103 и 196104 за "МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ" на територията на ТП ДГС Чирпан Виж пълна информация
2579 ДГС Чирпан 12.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
166 куб.м. 1235 куб.м. 222 куб.м. 0 куб.м. 2383 куб.м. 0 куб.м. 4006 куб.м.
чб, бб, здб, ак, бл, кгбр, лп
196105, 196106, 196107, 196108, 196109, 196110, 196111 и 196112 Продажба на стояща дървесина на корен 182,932.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „търг с тайно наддаване“ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 196105, 196106, 196107, 196108, 196109, 196110, 196111 и 196112 Виж пълна информация
2481 ДГС Чирпан 05.11.2018 Договаряне без предварително обявление 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2473 ДГС Чирпан 22.11.2018 Открита процедура 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително техника в извънгаранционен срок) за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Чирпан“ Виж пълна информация
2460 ДГС Чирпан 22.10.2018 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработване и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Чирпан“ Виж пълна информация
2340 ДГС Чирпан 19.09.2018 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка,монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
Процедура № 2340 на ДГС Чирпан от 19.09.2018 е прекратена!
2319 ДГС Чирпан 27.08.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 1119 куб.м. 579 куб.м. 1056 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2815 куб.м.
чб и бб
186129, 186130, 186131, 186132 и 186133 Продажба на стояща дървесина на корен 91,629.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Общински ГТ обекти №186129, 186130, 186131, 186132 и 186133 Виж пълна информация
2302 ДГС Чирпан 20.08.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 351 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 915 куб.м. 0 куб.м. 1300 куб.м.
здб, цр, бл. црлп, мжд, кгбр
186140 Процедури за добив на дървесина 63,297.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Открит конкурс за сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента в обект № 186140 Виж пълна информация
2299 ДГС Чирпан 20.08.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 468 куб.м. 126 куб.м. 563 куб.м. 270 куб.м. 0 куб.м. 1430 куб.м.
бб, ак, бл
186137 и 186138 Продажба на стояща дървесина на корен 53,102.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен общински гори обекти №186137 и №186138 Виж пълна информация
2266 ДГС Чирпан 30.07.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 1119 куб.м. 579 куб.м. 1056 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2815 куб.м.
чб и бб
186129, 186130, 186131, 186132 и 186133 Продажба на стояща дървесина на корен 91,629.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Общински ГТ обекти №186129, 186130, 186131, 186132 и 186133 Виж пълна информация
Процедура № 2266 на ДГС Чирпан от 30.07.2018 е прекратена!
2184 ДГС Чирпан 23.07.2018 Открита процедура 5,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС по заявка на Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2183 ДГС Чирпан 23.07.2018 Открита процедура 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на резервни части и консумативи за МПС по заявка на възложителя за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца или до изчерпване на предвидените суми“ Виж пълна информация