Обща информация

ДГС Чирпан

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
Държавно горско стопанство „Чирпан” носи името на гр. Чирпан, където е седалището му. Горите на стопанството са разположени изцяло на територията на Старозагорска област и граничат: на север - с ДГС „Казанлък”, на изток - с ДГС „Стара Загора”, на югоизток - с ДГС „Хасково”, на юг - с ДГС „Първомай”, на югозапад - с ДГС „Асеновград”, на запад - с ДЛС „Чекерица” и на северозапад - с ДГС „Павел баня”.
В сегашните си граници ДГС „Чирпан” обхваща цялата територия на две общини – Чирпан и Братя Даскалови и землището на едно село от община Ст. Загора, както следва:
Община Чирпан – с. Могилово, с. Яворово, с. Винарово, с. Средно градище, с. Изворово, с. Спасово, с. Рупките, с. Яздач, с. Малко тръново, с. Свобода, с. Стоян Заимово, с. Гита, с. Осларка, с. Държава, с. Ценово, с. Зетьово, с. Целина, с. Златна ливада и гр.Чирпан.
Община Братя Даскалови – с. Братя Даскалови, с. Верен, с. Голям дол, с. Горно Белево, с. Горно ново село, с. Гранит, с. Долно ново село, с. Кольо Мариново, с. Малко дряново, с. Малък дол, с. Марково, с. Медово, с. Мирово, с. Найденово, с. Опълченец, с. Оризово, с. Партизанин, с. Плодовитово, с. Православ, с. Славянин, с. Съединение, с. Сърневец и с. Черна гора.
Община Стара Загора – с. Пъстрово.
Територията на стопанството се пресича от жп линията София – Бургас и автомагистрала „Тракия”.
Администрацията на стопанството и трите стопански участъка е в гр. Чирпан. В горско - административно отношение ДГС „Чирпан” се числи към РДГ „Стара Загора”.
б/ Географско положение
Държавно горско стопанство „Чирпан” е разположено изцяло в Южна България – Тракийска горскорастителна област, подобласт Горна Тракия. Обхваща основно южните, както и част от северните склонове на Средна гора, Чирпанските възвишения и равнината южно от тях до р. Марица.
в/ Релеф
Релефът, на територията на стопанството, е твърде разнообразен. Най–южните части на стопанството, по поречието на р. Марица и Омуровска река, са с подчертано равнинен релеф, с н.в. 200 – 400 м, който постепенно преминава в хълмист, към Чирпанските възвишения. По склоновете на Средна гора е типично планински, на места с н.в. 600 – 1000 м, на стръмни склонове, с ясно изразени била и долове. Горският фонд е съсредоточен предимно на север от линията с. Братя Даскалови – с. Спасово – с. Малко тръново, а на юг (до р. Марица) се срещат сред селскостопанския фонд отделни комплекси, или групи горички. Най–ниската точка е по поречието на р. Марица, в землището на с. Златна ливада – отдел 309 (105 м н.в.). Най–високата точка е връх Батаклък – отдел 8 (1066 м н.в.).
Средно годишно ползване в ДГС Чирпан – стояща маса 34075 куб.м. лежаща маса 27785 куб.м.
Защитени природни обекти в района на държавно горско стопанство „Чирпан”, съгласно протокола за категоризация на горите и земите от горския фонд са били обособени следните защитени обекти:
а/ Природни забележителности – с обща площ 77.7 ха, от която 68.4 ха залесена и 9.3 ха незалесена.
1. „Чирпанска кория” – с обща площ 53.0 ха, от която 48.9 ха залесена и 4.1 ха незалесена. Обявена със заповед № 3384/08.12.1966 г. на МГГП.
2. „Вкаменената сватба” – с обща площ 19.9 ха, от която 19.5 ха залесена и 0.4 ха незалесена. Обявена със заповед № 3039/03.10.1974 г. на МГГП.
3. „Малките острови” – с обща незалесена площ 4.8 ха. Обявена със заповед № 693/27.07.1987 г. на МГГП.
б/ Исторически места – с обща площ 262.2 ха, от която 251.7 ха залесена и 10.5 ха незалесена.
1. „Конопището” – с обща незалесена площ 0.5 ха. Обявено със заповед № 2122/21.01.1964 г. на КГГП.
2. „Бабалия” – с обща незалесена площ 0.5 ха. Обявено със заповед № 2122/21.01.1964г на КГГП.
3.„Ефендиеви гори” - с обща незалесена площ 0.3 ха. Обявено със заповед № 2122/21.01.1964 г. на КГГП.
4. „Дерменка” – с обща площ 110.4 ха, от която 109.7 ха залесена и 0.7 ха незалесена.
5. „Зюмбюлюка” – с обща залесена площ 40.1 ха. Обявено със заповед № 2122/21.01.1964 г. на КГГП, под името „Зюмбюлташ”, с площ 5.0 ха, разширено със заповед № 2108/20.12.1984 г. на КОПС. Обявеното през 1964 г. историческо място „Дартарли” сега попада в разширеното историческо място „Зюмбюлюка”
6. „Равния рът” – с обща площ 5.0 ха, от която 4.9 ха залесена и 0.1 ха незалесена. Обявено със заповед № 2122/21.01.1964 г. на КГГП, разширено със заповед № 2108/20.12.1984 г. на КОПС.
7. „Трънката – Бутраклъка” - с обща площ 60.1 ха, от която 58.1 ха залесена и 2.0 ха незалесена. Обявено със заповед № 3813/12.12.1974 г. на МГГП, разширено със заповед № 2108/20.12.1984 г. на КОПС.
8. „Шумата” – с обща залесена площ 0.2 ха. Обявено със заповед № 3813/12.12.1974г на МГГП.
9. „Чидимлака” – с обща залесена площ 0.1 ха. Обявено със заповед № 3813/12.12.1974 г. на МГГП.
10. „Габърска дълга могила” – с обща залесена площ 0.2 ха. Обявено със заповед № 3813/12.12.1974 г. на МГГП.
11. „Тресков кладенец” – с обща залесена площ 0.5 ха. Обявено със заповед № 3813/12.12.1974 г. на МГГП.
12. „Мандрата” – с обща залесена площ 0.5 ха. Обявено със заповед № 3718/28.08.1975 г. на МГГП.
13. „Делчиваново усое” – с обща залесена площ 0.1 ха. Обявено със заповед № 3718/28.08.1975 г. на МГГП.
14. „Ванда бунар” - с обща залесена площ 0.1 ха. Обявено със заповед № 454/12.02.1976 г. на МГГП.
15. „Усоето” - с обща залесена площ 0.1 ха. Обявено със заповед № 454/12.02.1976г на МГГП.
16. „Корийката „ - с обща залесена площ 0.1 ха. Обявено със заповед № 454/12.02.1976 г. на МГГП.
17. „Каваклийка” – с обща площ 43.4 ха, от която 36.8 ха залесена и 6.6 ха незалесена. Обявено със заповед № 2107/20.12.1984 г. на КОПС.
news-panel-image
  • Експерти от ДГС-Чирпан и деца попълниха култура от черен бор след пожар

    Културата е създадена от горските служители на стопанството през 2021 г.