Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5456 ДГС Чирпан 22.07.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на специализирано облекло за гасене на пожари за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5398 ДГС Чирпан 13.07.2021 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми за леки и лекотоварни автомобили за нуждите на ТП „ДГС Чирпан “ за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
5376 ДГС Чирпан 23.06.2021 Открита процедура 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Чирпан за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
5321 ДГС Чирпан 12.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 445 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 1078 куб.м. 0 куб.м. 1576 куб.м.
здб, цр, едлп. кгб, мжд, кгбр, бл
216125 и 216126 Процедури за добив на дървесина 82,849.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента в обекти с № 216125 и 216126 за местно население Виж пълна информация
5227 ДГС Чирпан 21.04.2021 Открита процедура 2,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника: компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др. вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
5200 ДГС Чирпан 26.03.2021 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5193 ДГС Чирпан 14.04.2021 Открита процедура 47,470.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи минерализовани ивици, лесокултурни прегради и пътища за движение на противопожарна техника на територията на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - „Поддържане на съществуващи МИ, в т.ч. МИ в ЛПП и МИ по периферията на гората, и пътища за движение на противопожарна техника в обект 216204-49.58 км “ в обхвата на ГСУ Чирпан при ТП ДГС Чирпан, с прогнозна стойност 11 403,40 (единадесет хиляди четиристотин и три лева и четиридесет стотинки) лв. без ДДС
Обособена позиция 2 - „Поддържане на съществуващи МИ, в т.ч. МИ в ЛПП и МИ по периферията на гората, и пътища за движение на противопожарна техника в обект 216205 -93.21 км “ в обхвата на ГСУ Верен при ТП ДГС Чирпан, с прогнозна стойност 21 438,30 (двадесет и една хиляди четиристотин тридесет и осем лева и тридесет стотинки) лв. без ДДС.
Обособена позиция 3 - „Поддържане на съществуващи МИ, в т.ч. МИ в ЛПП и МИ по периферията на гората, и пътища за движение на противопожарна техника в обект 216206 – 63,69 км “ в обхвата на ГСУ Пъстрово при ТП ДГС Чирпан , с прогнозна стойност 14 648,70 (четиринадесет хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и седемдесет стотинки) лв. без ДДС.
Виж пълна информация
5184 ДГС Чирпан 26.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 156 куб.м. 6 куб.м. 966 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1136 куб.м.
чб
216124 Продажба на стояща дървесина на корен 45,688.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ОГТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЕКТ № 216124 Виж пълна информация
5151 ДГС Чирпан 15.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
88 куб.м. 692 куб.м. 40 куб.м. 771 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 2037 куб.м.
чб, бб, здб, цр , едлп, кгбр
216121, 216122 и 216123 Продажба на стояща дървесина на корен 84,722.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 216121, 216122 и 216123 Виж пълна информация
5112 ДГС Чирпан 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 337 куб.м. 73 куб.м. 9 куб.м. 1411 куб.м. 0 куб.м. 1845 куб.м.
ак, здб, цр, кгбр, дрлп, чб, кдб и мжд
216106 и 216108 Продажба на стояща дървесина на корен 87,218.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 216106 и 216108 Виж пълна информация
5030 ДГС Чирпан 05.02.2021 216201, 216202 и 216203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 257,959.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка – механизирано и ръчно, почистване на сечище – ръчно; почистване на площи без материален добив - ръчно; временно съхраняване на фиданките за попълване и залесяване; попълване и залесяване на горски култури; първо и второ отглеждане на широколистни 1,2 и 3-годишни горски култури – ръчно; отглеждане – механизирано; ОМН, ПЕВ; в обекти с №216201, №216202 и №216203 на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство „Чирпан”. Виж пълна информация
5004 ДГС Чирпан 25.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
265 куб.м. 575 куб.м. 11 куб.м. 125 куб.м. 1834 куб.м. 0 куб.м. 2910 куб.м.
здб, цр, едлп. кгб, мжд, бк, гбр, бл, чб, бб
216101-1, 216102-1, 216103-1, 216104-1, 216115-1 и 216117-1 Процедури за продажба на дървесина 213,198.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 216101-1, 216102-1, 216103-1, 216104-1, 216115-1 и 216117-1 Виж пълна информация
4972 ДГС Чирпан 15.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 84 куб.м. 0 куб.м. 4462 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 4808 куб.м.
бб, чб, едлп, кдб, бл, ак, цр, кгбр, мжд
216118 Продажба на стояща дървесина на корен 199,436.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Чирпан”. Виж пълна информация
4925 ДГС Чирпан 17.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
371 куб.м. 491 куб.м. 115 куб.м. 0 куб.м. 1465 куб.м. 0 куб.м. 2442 куб.м.
здб, цр, едлп. кгб, мжд, бк, гбр, бл
216105, 216106, 216107, 216108, 216110 и 216111 Продажба на стояща дървесина на корен 119,588.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ №№ 216105, 216106, 216107, 216108, 216110 и 216111 Виж пълна информация
4881 ДГС Чирпан 15.12.2020 2104Ц Продажба на стояща дървесина на корен 581,681.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2104Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Мъглиж”, ТП „ДГС Гурково” и ТП „ДГС Чирпан”; Обект 2104Ц Виж пълна информация
Процедура № 4881 на ДГС Чирпан от 15.12.2020 е прекратена!
4835 ДГС Чирпан 02.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 930 куб.м. 196 куб.м. 807 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 1980 куб.м.
чб,бб,ак
216115, 216116 и 216117 Процедури за добив на дървесина 45,622.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обекти № 216115, 216116 и 216117 за местни търговци Виж пълна информация
4834 ДГС Чирпан 02.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164 куб.м. 514 куб.м. 122 куб.м. 393 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 1199 куб.м.
чб,бб,кгбр,мжд
216113 и 216114 Продажба на стояща дървесина на корен 51,270.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 216113 и 216114 Виж пълна информация
4790 ДГС Чирпан 26.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
234 куб.м. 732 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 2519 куб.м. 0 куб.м. 3515 куб.м.
здб, бл, цр, брст, кгбр, бк, гбр
216101, 216102, 216103 и 216104 Процедури за добив на дървесина 66,501.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обекти № 216101, 216102, 216103 и 216104 за местни търговци Виж пълна информация
4787 ДГС Чирпан 26.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
485 куб.м. 1285 куб.м. 124 куб.м. 0 куб.м. 3909 куб.м. 0 куб.м. 5803 куб.м.
здб, цр, едлп. кгб, мжд, бк, гбр, бл
216105, 216106, 216107, 216108, 216109, 216110, 216111 и 216112 Продажба на стояща дървесина на корен 294,275.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ № № 216105, 216106, 216107, 216108, 216109, 216110, 216111 и 216112 Виж пълна информация
4714 ДГС Чирпан 19.10.2020 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация