Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5004 ДГС Чирпан 25.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
265 куб.м. 575 куб.м. 11 куб.м. 125 куб.м. 1834 куб.м. 0 куб.м. 2910 куб.м.
здб, цр, едлп. кгб, мжд, бк, гбр, бл, чб, бб
216101-1, 216102-1, 216103-1, 216104-1, 216115-1 и 216117-1 Процедури за продажба на дървесина 213,198.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 216101-1, 216102-1, 216103-1, 216104-1, 216115-1 и 216117-1 Виж пълна информация
4972 ДГС Чирпан 15.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 84 куб.м. 0 куб.м. 4462 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 4808 куб.м.
бб, чб, едлп, кдб, бл, ак, цр, кгбр, мжд
216118 Продажба на стояща дървесина на корен 199,436.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Чирпан”. Виж пълна информация
4925 ДГС Чирпан 17.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
371 куб.м. 491 куб.м. 115 куб.м. 0 куб.м. 1465 куб.м. 0 куб.м. 2442 куб.м.
здб, цр, едлп. кгб, мжд, бк, гбр, бл
216105, 216106, 216107, 216108, 216110 и 216111 Продажба на стояща дървесина на корен 119,588.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ №№ 216105, 216106, 216107, 216108, 216110 и 216111 Виж пълна информация
4881 ДГС Чирпан 15.12.2020 2104Ц Продажба на стояща дървесина на корен 581,681.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2104Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Мъглиж”, ТП „ДГС Гурково” и ТП „ДГС Чирпан”; Обект 2104Ц Виж пълна информация
Процедура № 4881 на ДГС Чирпан от 15.12.2020 е прекратена!
4835 ДГС Чирпан 02.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 930 куб.м. 196 куб.м. 807 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 1980 куб.м.
чб,бб,ак
216115, 216116 и 216117 Процедури за добив на дървесина 45,622.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обекти № 216115, 216116 и 216117 за местни търговци Виж пълна информация
4834 ДГС Чирпан 02.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164 куб.м. 514 куб.м. 122 куб.м. 393 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 1199 куб.м.
чб,бб,кгбр,мжд
216113 и 216114 Продажба на стояща дървесина на корен 51,270.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 216113 и 216114 Виж пълна информация
4790 ДГС Чирпан 26.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
234 куб.м. 732 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 2519 куб.м. 0 куб.м. 3515 куб.м.
здб, бл, цр, брст, кгбр, бк, гбр
216101, 216102, 216103 и 216104 Процедури за добив на дървесина 66,501.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обекти № 216101, 216102, 216103 и 216104 за местни търговци Виж пълна информация
4787 ДГС Чирпан 26.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
485 куб.м. 1285 куб.м. 124 куб.м. 0 куб.м. 3909 куб.м. 0 куб.м. 5803 куб.м.
здб, цр, едлп. кгб, мжд, бк, гбр, бл
216105, 216106, 216107, 216108, 216109, 216110, 216111 и 216112 Продажба на стояща дървесина на корен 294,275.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ № № 216105, 216106, 216107, 216108, 216109, 216110, 216111 и 216112 Виж пълна информация
4714 ДГС Чирпан 19.10.2020 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4700 ДГС Чирпан 19.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 100 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 531 куб.м. 0 куб.м. 689 куб.м.
АК
206109 Продажба на стояща дървесина на корен 26,871.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 206109 Виж пълна информация
4623 ДГС Чирпан 14.09.2020 Събиране на оферти с обява 1,710.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2020 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“

Виж пълна информация
4619 ДГС Чирпан 14.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 58 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 310 куб.м. 0 куб.м. 402 куб.м.
ак
206117 Продажба на стояща дървесина на корен 16,482.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ОГТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЕКТ 206117 Виж пълна информация
4564 ДГС Чирпан 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 459 куб.м. 25 куб.м. 925 куб.м. 115 куб.м. 0 куб.м. 1601 куб.м.
бб, чб, бл, лп, мжд, цр, здб
206137, 206138 и 206139 Процедури за добив на дървесина 36,205.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обекти № 206137, 206138 и 206139 за местни търговци Виж пълна информация
4563 ДГС Чирпан 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
355 куб.м. 236 куб.м. 87 куб.м. 0 куб.м. 709 куб.м. 0 куб.м. 1387 куб.м.
ак, бк, гбр, здб
206109 и 206134 Продажба на стояща дървесина на корен 67,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ № № 206109 и 206134 Виж пълна информация
4463 ДГС Чирпан 06.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
465 куб.м. 1186 куб.м. 102 куб.м. 232 куб.м. 1397 куб.м. 0 куб.м. 3382 куб.м.
бк, здб, бл, гбр, кгбр, цр чб
206111, 206133, 206134, 206135, 206136 Продажба на стояща дървесина на корен 168,315.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ № № 206111, 206133, 206134, 206135, 206136 Виж пълна информация
4397 ДГС Чирпан 08.07.2020 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо /средно / ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
4372 ДГС Чирпан 18.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 172 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 270 куб.м. 0 куб.м. 450 куб.м.
здб, бл, цр, кгбр
206127 Процедури за добив на дървесина 22,050.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента в обект № 206127 Виж пълна информация
4371 ДГС Чирпан 16.06.2020 Договаряне 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца“ Виж пълна информация
4366 ДГС Чирпан 16.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 98 куб.м. 5 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 186 куб.м.
бб
206131 Процедури за добив на дървесина 4,194.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обект № 206131 за местни търговци Виж пълна информация
4347 ДГС Чирпан 09.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 561 куб.м. 0 куб.м. 611 куб.м.
здб
206130 Продажба на стояща дървесина на корен 31,870.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ № 206130 Виж пълна информация