Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
379 ДГС Чирпан „Следгаранц. сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, вкл. доставка и монтаж на резервни части и консумативи, доставка и монтаж на нови гуми, и ремонт, монтаж и демонтаж на употребявани гуми на автомобилите, соб 23.03.2016Договор.rar /25.06.2016/
ОБЯВЛЕНИЕ АОП ПРИКЛ.ДОГ.РЕМОНТ МПС-2016.rar /04.07.2017/
ОБЯВЛЕНИЕ АОП ПРИКЛ.ДОГ.ГУМИ-2016.rar /04.07.2017/
318 ДГС Чирпан „Доставка чрез покупка на фуражи – пшеница, количество 4000кг, за подхранване на дивеча на територията на ДУ „Каваклийка" при ТП ДГС Чирпан". 03.11.2015

301 ДГС Чирпан „Строеж на биотехнически съоръжения на територията на ДУ „Каваклийка" при ТП ДГС Чирпан. 14.10.2015


296 ДГС Чирпан Предмет на процедурата: „Доставка чрез покупка на фуражи – пшеница, количество 5000кг, за подхранване на дивеча на територията на ДУ „Каваклийка" при ТП ДГС Чирпан". 08.10.2015

271 ДГС Чирпан Извършени плащания ДГС Чирпан 09.09.2015
146 ДГС Чирпан „Застраховане на имущетвото, предмет на договор № 24/226/00295 от 11.07.2013г. за възлагане на лесокултурни дейности по Мярка 226 от ПРСР 2007-2013г.“ ДГС Чирпан 12.05.2015139 ДГС Чирпан „Доставка чрез закупуване на материали за маркиране на дървесина – спрей, боя, разредители и др. за нуждите на ТП ДГС Чирпан“ 05.05.2015122 ДГС Чирпан „Следгаран. сервизно и техн. обслужване, профил., диагностика, основен и текущ ремонт, вкл. доставка и монтаж на резервни части и консумативи, доставка и монтаж на нови гуми и ремонт, монтаж и демонтаж на употреб. гуми на автомоб.- ТП ДГС Чирпан 15.04.2015


104 ДГС Чирпан Информация по чл.44 ал.10 ДГС ЧИРПАН 30.03.2015
32 ДГС Чирпан „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП ДГС Чирпан, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците” 10.12.2014
10 ДГС Чирпан „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП ДГС Чирпан, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците" 25.11.2014